นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
www.u-rice.com ภายใต้ “โกดังข้าวสารอุดมพืชผล”
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งถูกหรืออาจถูกเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้และประมวลผลโดย โกดังข้าวสารอุดมพืชผล เป็นครั้งคราว ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยสมัครใจ อย่างไรก็ดีหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล จะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่กำหนดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ด้านล่างนี้และอาจส่งผลให้ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ไม่สามารถให้บริการ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่ง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บจากคุ้กกี้ (cookies) ที่ใช้บนเว็บไซต์และกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการ ข้อมูลของท่านอาจถูก รวบรวมจากข้อมูลมาตรความเร่ง (accelerometer data) และข้อมูลที่จัดเก็บ เมื่อมีการใช้เว็บไซต์ www.u-rice.com

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

โกดังข้าวสารอุดมพืชผล อาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)

ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของการให้บริการโดย โกดังข้าวสารอุดมพืชผล:

• เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
• เพื่อประมวลผลการสมัครใช้บริการ และให้บริการแก่ท่าน
• หากท่านได้ดาวน์โหลดและใช้เว็บไซต์ www.u-rice.com และอนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว
• เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการสินค้า รวมถึงความต้องการและรสนิยมของท่าน
• เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของท่าน
• เพื่อใช้คุกกี้ (cookies) ในการปรับปรุงการประมวลผล การโฆษณา การแจ้งเตือน การพิสูจน์ตัวตน (authentication) ความ มั่นคงปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความชอบต่างๆ ของท่าน

ทั่วไป:

• เพื่อตอบคำถาม ข้อคิดเห็น และคำติชมที่ได้รับจากท่าน
• เพื่อสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนี้
• เพื่อการบริหารจัดการภายใน เช่น การสอบบัญชีการวิเคราะห์ข้อมูล และการบันทึกลงฐานข้อมูล
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย
• เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในการให้บริการของเรา
• เพื่อให้ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• และท่านตกลงและยินยอมให้ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในลักษณะที่กำหนดไว้ใน นโยบายนี้

วัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย

โกดังข้าวสารอุดมพืชผล อาจใช้และประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น (“วัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่กำหนด”)

• เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษจาก โกดังข้าวสารอุดมพืชผล คู่ค้า ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา
• เพื่อแจ้งและเชิญท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่จัดโดย โกดังข้าวสารอุดมพืชผล คู่ค้า ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้ความควบคุมเดียวกัน
รวมถึงตัวแทน ผู้ขาย ผู้จัดหา (supplier) คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการของบุคคลข้างต้น ซึ่งอาจสื่อสารกับท่านเพื่อทำ การตลาด โฆษณาผลิตภัณฑ์บริการ การจัดงาน หรือการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การทำการตลาดและการส่งเสริมการขายอาจทำได้ผ่านทางไปรษณีย์โทรศัพท์การให้บริการข้อความสั้น (SMS)
การ ให้บริการส่งข้อความออนไลน์การส่งถึงตัวบุคคล และ/หรือการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนให้เก็บรักษา ใช้และประมวลผลในเขตอำนาจนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือในประเทศ รัฐ และเมืองที่ท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการของ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล (“ประเทศอื่น”) หรือให้แก่บริษัทภายใต้ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศที่ ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น และ/หรือ สถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ (server) และ/หรือสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการ และคู่ค้า ซึ่งอยู่ นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น ท่านเข้าใจและยินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากประเทศที่ท่าน อาศัยอยู่หรือประเทศอื่นตามที่ระบุในประกาศนี้

การขอเข้าถึงและคำร้องเพื่อแก้ไข และการสอบถาม การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น ท่านอาจขอเข้าถึงและ/หรือขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่ระบุไว้และ/หรือสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อไปยัง เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email): www.u-rice.comofficial@gmail.com ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น โกดังข้าวสารอุดมพืชผล สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในจำนวนที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายนี้ สำหรับสิทธิของท่านในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โกดังข้าวสารอุดมพืชผล มีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอเพื่อเข้าถึงและ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามเหตุที่กฎหมายอนุญาต การให้ท่านเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านหรือบุคคลอื่น

คุ้กกี้ (Cookies)

โกดังข้าวสารอุดมพืชผล อาจใช้คุ้กกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุ้กกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของ บริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุ้กกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยคุ้กกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอก เองกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวกับท่านซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยบริษัทอาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือควบคุมคุ้กกี้ที่ใช้โดย บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และบุคคลธรรมดาอื่นๆ

ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ (บุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 18 (สิบแปด) ปี) ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศนี้เป็นการส่วนตัวและรับผิดชอบต่อ การกระทำของผู้เยาว์ ในบางกรณีท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) และในกรณี ดังกล่าวท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวต่อ โกดังข้าวสารอุดมพืชผลแล้ว และท่าน ได้รับความยินยอมให้มีการประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การยอมรับ การให้ความยินยอม และการเก็บรักษาข้อมูล

เมื่อมีการติดต่อกับ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ใช้บริการของ www.u-rice.com สินค้าจาก โกดังข้าวสารอุดมพืชผล หรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้และตกลงให้ความยินยอมแก่โกดังข้าวสารอุดมพืชผลในการใช้ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โกดังข้าวสารอุดมพืชผล มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ในเวลาใด ๆ โดยลงประกาศที่ได้รับ การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงเว็บไซต์ เมื่อท่านตกลงที่จะติดต่อ ใช้บริการ หรือมีส่วนร่วมกับต่อไปภายหลังจากการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขนโยบายนี้ให้ถือว่าท่านได้ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว